World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

16.10.1906 - Chile

CHI-00001

Postal Stationery

envelope