World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

IT-00038

20.09.1992 Genova '92 - Christofer Columbus

Postal stationery (Thumbnail)

IT-00038