World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

IT-00019

28.07.1983 Postkarte

Postal stationery (Thumbnail)

IT-00019

Postal stationery (Thumbnail)

IT-00019

Postal stationery (Thumbnail)

IT-00019

Postal stationery (Thumbnail)

IT-00019