World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

DDR-00045

01.01.1948 Postkarte

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00045

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00045