World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

DDR-00042

01.01.1950 Postkarte

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00042