World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

DDR-00039

22.05.1973 Postkarte

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00039

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00039

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00039