World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

DDR-00024

03.05.1988 Praga 88

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00024