World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

DDR-00003

10.08.1977 SOZPHILEX 77

Postal stationery (Thumbnail)

DDR-00003